mar 30, 2020 10:40 Asia/Tehran
  • İslami inğilabi yolə rəhbəri:noxəşon co karde plan İronədə qıləy yolə koy.

İslami inğilabi yolə rəhbəri ğərbalqəri ya noxəşon co karde planış İronədə de korona virus mubarizə bardeyu yolə koş zınə.

İslami inğilabi yolə rəhbəri ğərbalqəri ya noxəşon co karde planış İronədə de korona virus mubarizə bardeyu yolə koş zınə.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei zinə İroni səhiyə vəzir Səid Nəməkiyu nıvıştə bə məktobədə məmləkəti səhiyə vəzorətxonə məcmoə fəaliyətonku təşəkkurış karde və əlavəş karde bəsiciyə ğıvvon iyən dovtələbə qrupon xıdmətonku bəhrə barde məmləkəti çı noxəşəti dastiku roxneyu yolə koməke.

Həzrət Ayətullah Xamenei de korona virusi mubarizə bardeyu bə fəaliyəton dəvom pəydo karde işarəş karde və İroni səhiyə yolə məcmoəru,Xıdavəndə xalıği tərəfo səhhət,səloməti və səbarzətiş tələb karde.İroni səhiyə vəzorətxonə umumiyə rabiton mərkəzi rəis Kiyanoş Cəhanpur votışe:desbə ısət İronədə de korona virus mubarizə bardeyu bə ım virus mıbtəlo bə kəson pəydo kardeyu,50 milyon nəfərisə ve desbə ısət analiz iyən nəzədə bə tədbiron və planonku dəvordoniyə bən.

Həmzəman İroni devləti fəaliyətonədə de silahinə ğıvvon koməkəti təcili sorətədə noxəşon pəydo karde,de mıbtəlo bə kəson əlağədə bə kəson pəydo karde,bə virus mıbtəlo bə kəson co karde və bə korona virus mıbtəlo bə kəson çok karde İroni milləti həmmə qrupon həmkarətiədə de surəti əncom be holədəy.

Korona virus ki çəy rəsmiyə nom 19 kovide dəvardə miladiyə sori oxoyədə Çinı Vohan şəhrədə oşko be.

Im virus ısət əlavə bə Çin bə 195 qılə məmləkət həm ovaştəy.İronədə desbə ısət 38 həzo nəfərisə ve bə korona virus mıbtəlo bən ki çı ədədiku 2 həzo nəfərisə ve bə korona virus mıbtəlo bən ki çı ədədiku  2 həzo nəfərisə ve mardən və 12 həzo nəfər həm çok bən.

 

komment