mar 30, 2020 10:58 Asia/Tehran
  • İronədə həmməysə sinnışon kam bə koronaiyə noxəşon çok bən.

2 qılə İronıjə korpə balə,bənə həmməysə kam sinnə noxəş ki məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə bin,çok bən və noxəşxonəku xaric bən.

2 qılə İronıjə korpə balə,bənə həmməysə  kam sinnə noxəş ki məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə bin,çok bən və noxəşxonəku xaric bən.

2 qılə korpə balə 4 və 14 rujə ki nako çəvon korona analiz mısbət elan bə be zinə 2 haftə noxəşxonədə mande bəpeştə çok və noxəşxonəku xaric bedən.

Çimi bə nav həm qıləy 103 sorə xanım və qıləy 100 sorə merd ki İronədə bə korona virus mıbtəlo bə bin,çok bən və çokə şərayetəndə noxəşxonəku xaric bən.

 

təğ

komment