apr 04, 2020 11:36 Asia/Tehran
  • Amerika bə İroni tojə sanksiya tətbiğ kardəşe.

Koronavirusə mərəz şe-şe bə dınyo cəmiyyəti həniən vey sirayət kardedə. Isət bə ım noxəşi mubtəlo bıə odəmon miğdar nimə milyonisə dəvardə. Bə bəşəri huğuğon dair İbə Milləton Təşkilati Sər Komissar Mişel Baçelet`i Amerika İbə Ştaton dəvət kardəşe ki, bəə devləton ki, sanksiya tətbiğ kardəşe, İronən əz cumlə, ım ğədəğəon çe arə peqəto.

The New York Times” və “The Washington Post” rujnoməon ıştə redaksiya sər məğalədə bə Trampi hokuməti muraciətən nıvıştəşone ki, de korona virusi jıqo şiddətinə mubarizə şəraitədə de İroni bə “humanitarə saziş” bo, kali sanksiyaon ləğv bıkardo.  Əmo İroni xalqi de jıqo virusi qıvoninə canq bardə vaxti Donald Tramp bə İroni həniən 5 qılə şirkəti əlavə sanksiyaon tətbiğ kardışe. Im xəbə bə əl-Çəzirə istinadən “İran.ru” sayti bə əhandon edaştışe. İroni Xarici Koon vəzir Məhəmməd Cavad Zərif ıştə Tvitter səhifədə bəyon kardışe ki, AİŞ bə koronavirusi əleyh qlobal mubarizə bardə əməlon mane bedə.

İron İslamə Respublika Prezident Həsən Ruhaniən votışe ki, orəxnə rujonədə bə koronavirusi mubtəlo bıəkəson, həmən vəfat kardəkəson miğdar bə kam bıə. Imən hokuməti vində tədbiron və səhiyyə həmkaron fədakərə zəhməti nəticəy.

Bə dınyo səhiyyə təşkilaton doə orəxnə məlumaton əsasən, AİŞ-ədə bı virusi noxəş qıniə odəmon miğdar bə 82 həzo nəfər rəsə ki, ımən çe Cini muvafiğə rəğəmisən veye. Əqər bə nəzər bısənəmon ki, çe Çini səhiyyə sistem bə ım mərəzi məhdud karde nail bıə, Amerikadə isə ım epidemiya həniən pevolo bedə , omə rujonədə Trampi hokuməti qıvoninə rujon çəş kardedə. Umumdınyo Səhiyyə Təşkilati bə Amerika çəşnavi doəşe, elan kardəşe ki, nezə vaxtonədə ım keşvər bə tojə pandemiya mərkəz peqarde bəzıne.

 

təğ

komment