apr 06, 2020 14:01 Asia/Tehran
  • İronədə bə korona virus mıbtəlo bə kəsonku 22 həzo nəfərisə ve çok bən.

İroni səhiyə vəzorətxonə elanış kardə desbə ısət İronədə bə korona virusi mıbtəlo bə kəsonku 22 həzo 11 nəfər çok bən və noxəşxonəku beşən.

İroni səhiyə vəzorətxonə elanış kardə desbə ısət İronədə bə korona virusi mıbtəlo bə kəsonku 22 həzo 11 nəfər çok bən və noxəşxonəku beşən.

İroni səhiyə vəzorətxonə umumiyə rabitə mərkəzi rəis Kiyanoş Cəhanpur zinə de jurnaliston təşkil doə votımonədə İronədə 58 həzo 226 nəfəri bə korona virus mıbtəlo beku işarəş karde və votışe:dəvardə 24 saatdə 151 nəfəri mardeədə İronədə korona virusi nəticədə tələfat bə 3603 nəfər rəsə.

 

təğ

komment