apr 06, 2020 14:11 Asia/Tehran
  • İroni səhiyə vəzorətxonə:Çinı ,İroniku himoyə karde yoddə beşənin ni

İroni səhiyə vəzorətxonə umumiyə rabitə mərkəzi rəisi votışe:saxtə rujonədə Çinı,İroni millətiku himoyəon yoddə beşənin ni.

İroni səhiyə vəzorətxonə umumiyə rabitə mərkəzi rəisi votışe:saxtə rujonədə Çinı,İroni millətiku himoyəon yoddə beşənin ni.

Kiyanoş Cəhanpur ımruj ıştə tuviter səhifədə nıvıştışe:İroni devləıt və millət ə devləton və millətonku təşəkkurış kardəmon və çəvon ğədri zındəmon ki  məxsusən korona virusi problemədə çəmə kənoədə mandin.

 

təğ

komment