apr 07, 2020 12:08 Asia/Tehran
  • Mosəvi:İroni devlət və millət bə Amerkə rəsmi şəxson sıxanon bovəşon ni.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe:İslamiyə Respublika millət və devlət bə Amerkə rəsmi şəxson qəpon bovəşon ni və əlavəş karde İron tib və səhiyə koməkon cəhətdə Amerkəku heç qılə tələbış bə ni.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvoti votışe:İslamiyə Respublika millət və devlət bə Amerkə rəsmi şəxson qəpon bovəşon ni və əlavəş karde İron tib və səhiyə koməkon cəhətdə Amerkəku heç qılə tələbış bə ni.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot sed Əbbas Mosəvi zinə qıləy xəbəriyə iclosədə ki vidio konfrans sorətədə bərpo be votışe: dınyo bə Amerkə zılmin və ğeyre ğanoniyə sanksiyaon işarəşon kardə və əlavəş karde Amerkəvıjon  idaon kənoədə ki dəmon və xorək iyən tib xıdməton və təchizaton sanksiyaku bə kənoy,əmmo əmələn çəvon bə İron daxil karde ro bastə bə.

Mosəvi votışe:bəzi məmləkəton cəhd kardən korona noxəşəti pevılo beku su istifadə bıkən və əlavəş karde İron,dınyo həmmə mıstəğil və mədəniyə məmləkətonku tələb kardə bə Amerkə ğeyre ğanoni və zılminə sanksiyaon ki heç qılə əsosış ni əhəmmiyyət nıdən və çəy icraku bə kəno bımandon ta bə iyandı komək kardeədə ım problemon həl bıkəmon.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot eyne holədə həmmə milləton və devləton problemədə ki çəvon məmləkətdə korona virusi pevılo bə,ıştənış şərik zınə və votışe:30 qılə məmləkətisə ve və çandə qılə beynəlxalğə təşkilat de korona mubarizə bardeyu bə İron komək kardən.

Mosəvi İroni de xariciyə şəhrvandon rəftor karde həxədə ki bə korona virus mıbtəlo bən votışe:əqər ım noxəşon bə İroni  səhiyə mərkəzon muraciət bıkən har qılə pul seku kəno və bə inson dustiyəti əsosi əvoni mualicə bəkamon.

İroni xarici koon vəzorətxonə sıxanəvot eyne holədə korona virusi pevılo be bəpeştə İron,İ bə ərəbon əmirətion və Ərəbıstonı rabitə  əvəz be barədə əmmidvarətiş karde korona məntəğə devləton və milləton bə fik dəğando və əvoni rozi bıkə əlavə de korona virusi mubarizə barde de coqlə viruson mincumlə  xıçmqinəti və radikalə hərəkəton mubarizə barde həm deyandı həmkarəti bıkən.

 

 

komment