apr 07, 2020 14:11 Asia/Tehran
  • Prezdent Ruhani məmləkəton iyandı təcrubəonku bəhrə barde həxədə işarəş karde.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:məmləkəton və devləton bə iyandı komək və həmkarəti iyən təcrubəonku bəhrə bardeku kəno ısətnə saxtə şərayetiku de korona virus mubarizə bardeyu dəvarde əzın nin.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:məmləkəton və devləton bə iyandı komək və həmkarəti iyən təcrubəonku bəhrə bardeku kəno ısətnə saxtə şərayetiku de korona virus mubarizə bardeyu dəvarde əzın nin.

İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani zinə de Fransə prezdent Emanoel Məkron təşkil doə telefoniyə əlağədə votışe:de korona virus mubarizə barde  sanksiyaon şərayetəndə coqlə məmləkəton muğayisədə İroniyu saxte və əlavəş karde Amerkə devlət bə İroni zid ğeyre ğanoniyə sank siyaonədə beynəlxalğə ğanononış darıştə və 2005 nə sori beynəlxalğə səhiyə təşkilati ğanononış həm bə lınqi ji noə.

İron İslam Respublika prezdent ,dınyoədə korona virusi pevılo be devranədə məmləkəton miyonədə canqi otəşbasti həxədə İ bə milləton təşkilati rəisi tədbironku rozi mande və votışe:sanksiyaon peqəte və Avropa tərəfo bə atom sazışi təəhhodon əməl karde qıləy zərorət bə və ısətnə məxsusə şərayetəndə həm veyə əhəmmiyyətış pəydo kardə.

Prezdent Ruhani eyne holədə İrağədə Amerkə tojə xətoə hərəkətonış bə ım məmləkət və məntəğə əmniyyəti ziyanış zınə və votışe: İron məntəğədə heç qılə problemiku rozi ni və həmmişə məntəğədə sulh və dəvominə əmniyyəti bərpo beyu cəhd kardə və ijən fəaliyət bəkay.

Fransə prezdent həm Avropaiyə məmləkətonədə de korona virusi noxəşəti pevılo be və dəy mubarizə barde həxədə məlumatış do və ommidvarətiş karde tojə maliyə roədə İron və Avropa həmkarətion ve bıbon və 2 tərəfə maliyə fəaliyəton rohətə şərayetəndə təşkil bıbo.

Məkron eyne holədə məntəğə mınasibətonədə bə İroni muhim və mısbətə roli işarəş karde və 2 tərəfə,məntəğə və beynəlxalğə səthədə bə İron və Fransə həmkarətion və fəaliyəton ve be ,məntəğə inkişaf,sulh və əmniyəti cəhətdə işarəş karde.

 

təğ

komment