apr 09, 2020 14:21 Asia/Tehran
  • İslami İnğilabi Yolə rəhbəri:Həzrət Məhdi(ə) yolə məmuriyət ədoləti bərpo kardeye.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:ımruj dınyoədə be ədoləti,elmiku bəhrə bardedə yəni bə inkişaf rəsə elm be ədoləti və bə milləton zid zılm karde roədəy və işarəş karde Həzrət Məhdi(ə) yolə məmoriyət ədoləti bərpo kardeye.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:ımruj dınyoədə be ədoləti,elmiku bəhrə bardedə yəni bə inkişaf rəsə elm be ədoləti və bə milləton zid zılm karde roədəy və işarəş karde Həzrət Məhdi(ə) yolə məmoriyət ədoləti bərpo kardeye.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj 5 şanbə şəbanə manqi 15 minnə ruj Ğaeme Ale Muhəmməd(ə) səadətinə viladəti  sorəqardışi mınosibəti votışe:  insoniyə tarixədə kamə devrədə şohid bəmon ki həmmə insonon aləmi har vırədə ımrujnə ruji əndozə bə qıləy nicatədə ehtiyoc his bıkən və əlavəş karde çı huşinə şəxsiyəton ki bə aqahəti  əsosi ım ehtiyoci his kardən və çı addiyə odəmon ki ıştə vocodəndə qıləy nicatədə və Məhdi his kardən ın ehtiyoci his kardən.

İslami inğilabi yolə rəhbəri işarəş karde ımruj vaxti ki insonon cur bə curə roon və siyasətonışon təcrubə kardə komonistiku desbə ğərbı liberal demokrat.eyne holədə oroməti hissışon ni və əlavəş karde ım məsəlon həl bə ilahiyə ğıvvə ehtiyociş heste ,bə məsumə imomi zumandə dast.

 Boçimi xoto Həzrət  Məhdi(ə) yolə məmoriyət ədoləti bərpo kardeye.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe:ha insoni jimonədə veyə peoblemon hestin ki bəpe məyus nıbo,bəlkə bəpe ommid bıbo və votışe:fərəc və nicat pəydo karde intizar insononro qıləy roy və əy məyus be və ociz mandeku nicat dodə.

 

təğ

komment