apr 09, 2020 14:29 Asia/Tehran
  • İroni səhiyə vəzorətxonə:təğribən 30 həzo nəfər bə korona virus mıbtəlo bə kəsonku çok bən.

İroni səhiyə vəzorətxonə elanış kardə desbə ısət 29 həzo 812 nəfər ə kəsonku ki bə korona virus mıbtəlo bən,çok bən və noxəşxonəonku beşən.

İroni səhiyə vəzorətxonə elanış kardə desbə ısət 29 həzo 812 nəfər ə kəsonku ki bə korona virus mıbtəlo bən,çok bən və noxəşxonəonku beşən.

İroni səhiyə vəzorətxonə umumiyə rabitə mərkəzi rəis Kiyanoş Cəhanpur zinə jurnaliston votımonədə məmləkətdə bə korona virus mıbtəlo bə kəsonku oxonə ıstatistika bardərə votışe: dəvardə 24 saatdə  bə ğətiyə nəticon əsosi 1 həzo 997 nəfər tojə noxəş bə  korona virus mıbtəlo bən.

 

təğ

komment