apr 10, 2020 11:03 Asia/Tehran
  • Dehğani:İron de Amerkə sanksiyaon mıxalifət kardeədə yavli ni.

Belçikaədə bıə İron İslam Respublika səfir Vaşinqtoni bə Tehroni zid 1 tərəfə sanksiyaonədə bə beynəlxalğə mıxalifəton işarə kardeədə votışe: İron de Amerkə sanksiyaon mıxalifət kardeədə coili ni.

Belçikaədə bıə İron İslam Respublika səfir Vaşinqtoni bə Tehroni zid 1 tərəfə sanksiyaonədə bə beynəlxalğə mıxalifəton işarə kardeədə votışe: İron de Amerkə sanksiyaon mıxalifət kardeədə coili ni.

Bə İRNA xəbon əsosi Belçikaədə bıə İron İslam Respublika səfir Ğulamhuseyn Dehğani zinə şanqo Euro news  kanali inqilisiyə səhifə nəşr kardə mətləbədə nıvıştışe:İroni ticarəti roədə sanksiyaon kam kardeyu veyə tələbon bəyon bən.

Dehğani votışe: kovid 19 noxəşəti qıləy milli və qılə məxsusə cuğrafiya,məntəğə ,millət ya qıləy  məxsusə mədəniyyəti ni və əlavəş karde İ bə milləton təşkilati insonə həxon aliyə komiser çandə kərə de korona virus dim bə dim bə məmləkəton səhiyə sistemi təziğon və problemon həxədə çəşnaviş doə be ki de sanksiya və bə və hestin.

 

təğ

komment