may 22, 2020 09:53 Asia/Tehran
  • Ruhani:Ğudsı ruj islamiyə hədəfonku mudafiyə kardeyu mıslmonon zumandəti iyən vəhdəti nışonəy.

İron İslam Respublika prezdent zinə şanqo de Ğuds beynəlxalğə ruji dəme mınosibəti qıləy mesajədə,”Ğuds Fələstinı paytəxt” əslış əvəz bənin nıznə və votışe:mubarək rujə manqi oxonə cumə rujədə Fələstinı məzlumə millətiku himoyə karde mərasim,islamiyə hədəfonku mudafiyə kardeyu,mıslmonon istiğamət,vəhdət iyən həmdıləti simvole.

İron İslam Respublika prezdent zinə şanqo de Ğuds beynəlxalğə ruji dəme mınosibəti qıləy mesajədə,”Ğuds Fələstinı paytəxt” əslış əvəz bənin nıznə və votışe:mubarək rujə manqi oxonə cumə rujədə Fələstinı məzlumə millətiku himoyə karde mərasim,islamiyə hədəfonku mudafiyə kardeyu,mıslmonon istiğamət,vəhdət iyən həmdıləti simvole.

Bə prezdent aparati məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi Həsən Ruhani ım mesajədə Ğudsı beynəlxalğə ruji əziz qəteədə votışe:şək ni ki nəhaiyə səbarzəti bə mucahedon və səbrəkon ğısmət bəbe.

 

təğ

komment