may 23, 2020 10:24 Asia/Tehran
  • Xorrəmşəhri ozodəti sorəqardış.

Imruj Xordadə manqi 3 minə ruj, mayə manqi 23 İroni Xorrəmşəhr nomo bıə şəhri ozodəti sorəqardışe, İroni təğvimədə ımruj çı mığovimət, isar və sabarzəti ruj nom noə bəy.

İroni muğəddəsə mudafiə ğəhrəmonə rujonədə çandə yolə fəxrinə nımunə rujon hestin ki həmişə çı İroni milləti tarixədə əbədi bıə, Xordadə manqi 3 minə ruj çəvonku qıləynie.

İroni Xorrəmşəhri ozod karde ğəhrəmanətii muxtəlif xusyəton İroni tarixədə qıləy muhimmə noğtəy ki boiys be həminə zumandə ruhiyəon bənə deşmənon vədə mığovimət karde dəvardə dıvrəoni mığoyisədə vey bəştə aliyə dərəcə və miğdor bırəsi.

Xordadə manqi 3 minə ruj nə fəğət Xorrəmşəhri ozod karde bəlkəm İroni mudafiə ğudrəti nışonə və təcavuzkaron vədə istiğaməti simvole.

İronədə ımruj vey yolə mərasimon dəvoniye bəbe və cəmaət vey bə ım ruj ehtırom kardedən, ta ujnən millət həmonə rujon ğəhrəmanəti iyən muğaviməti yod və xatirəon bəji oqəton.

Ğey kəmon ki İroni cənub ğərb məntəğədə bıə Xorrəmşəhr de Beytul-Muğəddəs nomo hərbi əzəmətinə əməliyoti 578 ruj işğali bəpeştə Səddam diktatorə rejimi dastiku ozod be, tarixədə ım səbarzə əməliyote ki əy bənə İroni milləti muğavimət və fidokarəti simvol iyən erjinə nımonə bə hisob varde bəbe .

komment