may 24, 2020 10:59 Asia/Tehran
  • İroni məçitonədə fıtrə idi nımoj bərpo be.

İslamiyə İroni millət 1 manq rujə qəte və ibadət karde bəpeştə ımruj 1 şanbə,rujə idi nımojədə şık karde səcdəşon bə co varde.

İslamiyə İroni millət 1 manq rujə qəte və ibadət karde bəpeştə ımruj 1 şanbə,rujə idi nımojədə şık karde səcdəşon bə co varde.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei dəftərxonə ımrujnə ruj  1 şanbəş şəvvalə manqi 1 minnə ruj və Fıtrə id elan karde.

İronədə de koronavirus mubarizə bardeyu bə milliyə təşkilati ğəroli əsosi.rujə idi nımoj mərasim həmmə şəhronədə ki ojə vıronədə  nımoj votə bedə bərpo be və musəllaonədə ki odəmon izdihami imkon heste bərpo nıbı.

Fıtr bə botini fıtrət oqarde mənoy və ım həmonə muhimmə sirre ki fıtr idəndə insonon bəy dast pəydo kardən ta inson də çəy vositə bə Xıdavəndə xalıği tərəf oqardo.

Imruj 1 şanbə xəyli islamiyə məmləkətonədə şəvvalə manqi 1 və fıtrə ide.

 

komment