may 24, 2020 12:02 Asia/Tehran
  • De rujə idi mınosibəti prezdent Ruhani bə islamiyə məmləkəton yolon təbrikə mesaj

İron İslam Respublika prezdent,coə mesajonədə,Fıtrı səidə idış bə islamiyə məmləkəton,devləton və mıslmonə milləton təbrikış vote.

İron İslam Respublika prezdent,coə mesajonədə,Fıtrı səidə idış bə islamiyə məmləkəton,devləton və mıslmonə milləton təbrikış vote.

İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani zinə ım mesajonədə ommidvarətiş karde de Fıtrı səidə idi bərəkəti iyən alimon və mıtəxəssison fəaliyyəton dınyo milləton karde bıznon problemon və təziğon  və ımrujnə

Bəşəri problem və məxsusən koronavirusi vədə bə ğələbə nail ome və mıslmonon iyən dınyo sərasərədə insononru bə səloməti,əmniyyət,sulh və oroməti bois bıbon.

 

təğ

komment