may 26, 2020 12:58 Asia/Tehran

De koronavirusə pandemiya əlağədar Boku hokuməti fevrali 29-minə rujiku de İroni ıştə marzon dəbastəşe. Məlume ki, tosə həmonə ruji de İroni həmsərhəd məntəğə əhali ıştə ehtiyacon təmin karde ro çe İrono ərzağ və sənaye məhsulon bə məmləkəti daxili vıjoron əvəyn.

Çunki çe İroni tərəfədə məhsulon ğıymət  de Az.R daxili vıjoron muğayisədə xeyli erjone. Marzon dəbaste nəticə ım bıe ki, Tolışə məholi daxili vıjoronədə xeyli ğıtiəti bə əməl ome, de İroni həmmarzə ticarəti məşğul bıə hırdə taciron maddi vəziyyətən xeyli saru eqıne.

Azadi radio muxbir de mevcud vəziyyəti oşno be ro bə Ostoro səfər kardəşe.  Məlum bıə ki, çe marzi nezi dukonon əksərən dəbastəşone. Səbəbən de İroni ticarəti dəparçieye. 2-3 qılə dukon oje ki, çəvonən molşon kame. Mıştəriən bə çəşi qınidəni. Ostoro şəhəri qıley supermarketi koəkə votəşe ki, ısət bə nafkonə nisbətədə mol kam omedə, 10 nomədə mol təmom orəxə, jıqo bışo problem be bəzıne.

Qıley di təsərrufatə məhsul əhəvati bo muxbiri qəp jəşe ki, dəvardə sori xıyo, pomədor çe İrono omedəbe, ğıymətış bə 50-60 kopik əbi. Isət de İroni ticarət dəparçiə, məhsuli çe daxili istehsalkaronku sedəmon, xıyo bə 1 mənot 50 kopik, si bə 2 mənot, kələm 70 kopik, tojə kartof bə 2 mənote. Əhali xıridarətiən xeyli sarue.

Qıley ərzağə dukoni soybi votəşe ki, çey nısiyə dəftərədə həni vırə mandə ni, pur bıə. Qıley becizə piəmerdi 1500 mənot ğarzış hestbe, şe bə rəhmət. Çey fərzəndonən anədə imkanşon ni ki, ıştə pıə ğarzi bıdon. Camaati vəziyyət hiçən xoşomənin ni. Devləti co kardə 190 mənot koməkiən  har kəs se zınedəni.

Rayoni mərkəzi vışorədə mıştəri kam çidəbe. Əhvaton votedəbin ki, bə vıjor oməkəs kartof hıridə, ijən piyoz. Bo co məhsulon se ro kam odəmi imkanış rəsedə. Əhali de İroni marzi oj bıe bə çəşe.

 

təğ

komment