May 31, 2020 12:29 Asia/Tehran
  • Zərif:etirazəkon təziği jiyədə noe iyən Amerkə milləti ocizəti inkar karde məhkume.

İroni xarici koon vəzir,Amerkə devləti tikrari və be əsərə taktikon yəni etirazəkon təziği jiyədə ğəror doeyu iyən ım məmləkəti milləti ociz mande inkar kardeş məhkum karde.

İroni xarici koon vəzir,Amerkə devləti tikrari və be əsərə taktikon yəni etirazəkon təziği jiyədə ğəror doeyu iyən ım məmləkəti milləti ociz mande inkar kardeş məhkum karde.

Bə telerədyo aqentəti ımrujnə xəbon əsosi İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif ,Amerkə tojə etirazon cəhətdə qıləy bəyonotdə əlavəş karde Amerkə devlət,Asiya,Afrika və Latin Amerkədə de problem icod bıkə hərəkəton veyə xərcış bə atom silah plani inkişaf doeyu ıştə ğeyre ğanoniyə koon,xəyli diktatoron himoyədə bə nav bardedə və ıştə şəhrvandon mənbəon hədər dodə və bə Amerkə milləti əzob əlavə kardə.

Zərif votışe:Amerkədə etirazon dəvomiku bəpe təəccub nıkəmon və əlavəş karde Amerkə millət ıştə məmləkəti yolonku pidəşone əvoni məmləkəti sərvətdə şərik bıkən və çəvon həxə ehtiyocon cəvobi bıdə.