iyun 01, 2020 23:57 Asia/Tehran
  • De Koronavirusi mubarizə barde meydonədə İroni damon və səhiyyə kadri çokə funksiya tarixədə bəmande.

İroni prezident dınyoədə Koronavirusi təsiron barədə bə muxtəlif statsikaon işorə və təkidış karde ki de Korona mubarizə barde sahədə İroni muxtəlif dınyo və tarixədə əbədi bəmande.

Həsən Ruhani zinə votışe: İronədə səhiyyə vəzarətxonə statsikaon nışo doydə ki İroni millət və səhiyyə kdri karnamə çok be əmmo ijən səhiyyə vey prinsipon rioyət karde lazime.

Bə İroni səhiyyə vəzarətxonə raporti əsos İronədə detosə bə ısət 151 həzo nəfər nezi Koronavirusi qəteşone ki çəvonku 119 nəfər təğribən çəvon vəziyət çok be əmmo bə 8 həzo nəfər nezi həm de təəsufi mardən.

Zinə Həsən Ruhani bə İronədə inkişof və ovzavziyə bəzi reytinqon həm deşmənon təhrim-fişar şərayeti jentonədə bə dast ome işorəş karde.

Əmmo co qılə xəbə həm ıme ki İron tojədən de Koronavirusi mubarizə barde xoto çandə dəvo-damon iyən təyeb təchizaton bə Əfğanıstan koməkış karde və bə ım kişvər vığandeşe.

təğ

komment