iyun 01, 2020 23:58 Asia/Tehran
  • Qeneral Bağıri votışe: bə deşmənon xətoə hisob-kitobi de zumandəti reaksiya nışo bədomon.

İroni silahinə ğıvvon mərkəzi ğərorqoh rəis bə deşmənon anti İron daemi fitnəkorə hərəkəton işorə və təkidış karde ki bə deşmənon xətoə ehtımali hisob-kitobi de zumandəti reaksiya nışo bədamon.

Qeneral Muhəmməd Bağıri İroni inğilobi təsisəkə mərhom İmom Xomeyni(r) bəfot sorəqardışi astanədə bə İroni Yolə Rəhbəri Həzrəte Xamenei tədbiron İşorə və təsdiğış karde: rəhbərəti jentonədə İron bə islamiyə oğoəti və muğavimət əğidoy iyən mənəvi stratejik nıfozi əlovəş karde iyən bois be ki islam dınyo və aləmədə anti istikbor cəhbəon təşkil bıbu.

İroni silahinə ğıvvon mərkəzi ğərorqoh rəis bə muğavimət cərəyani inkişof işorə və təkidış karde Asiya ğərbədə muğavimət cərəyani təşkil bey DAEŞ qelobal təhdidon, Təkfiri terroriston plan, niyabəti canq strateqiya iyən ğərni muğavilə xəbisə hərəkət məğlob və be əsərış karde ki hukmən de məntəğəku Amerkə ixroci sə bəbe.

Qeneral Bağıri təsdiğış karde bey deşmənontələbi əks İron de iğtidor və zumandəti har zəmoniku səbarz saxtə rujonku rəd bəbe və bə iğtidor və hərəkəton dəvom bədoy.

komment