iyun 02, 2020 09:54 Asia/Tehran
  • Zərif bə Amerkə devləti rəsmi şəxson xitob:

İroni xarici koon vəzir zinə şanqo Amerkə polisi tərəfo çı məmləkəti siyupustə şəhrvand Corc Floydı bə ğətl rosne barədə işarəş karde və votışe: zono qi sə noe teknik 2 sor çimi bə nav bə 80 milyon ironıji zid oko doə be əmmo İronıjon məğlub nıbin və Amerkə,Afrikavıjə şəhrvandon həm məğlub əbı nin.

İroni xarici koon vəzir zinə şanqo Amerkə polisi tərəfo çı məmləkəti siyupustə şəhrvand Corc Floydı bə ğətl rosne barədə işarəş karde və votışe: zono qi sə noe teknik 2 sor çimi bə nav bə 80 milyon ironıji zid oko doə be əmmo İronıjon məğlub nıbin və Amerkə,Afrikavıjə şəhrvandon həm məğlub əbı nin.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif ıştə tıvitter səhifədə nıvıştışe,zono,qi sə noe ro qıləy tojə məsələ ni,həmonə fırğə ki votedən duə sıxan kardedən,fəribkarəti və dızdi çəvon adəte,dəvardə soronədə ım teknikışon bə 80 milyon İronıji zid okoşon do və bəy maksimom təziğ nomışon noə.

 


Zərif əlavəş karde ım teknik İronıjonış məğlub nıkarde və Amerkədə bə Afrikavıjə şəhrvandon həm məğlub əkə ni.

təğ

komment