iyun 02, 2020 14:06 Asia/Tehran
  • Rəisi:Amerkə bəpe beynəlxalğə məhkəmonədə muhakimə bıbu.

İroni məhkəmə təşkilati rəisi votışe:Amerkə insonon əvvəliyə həxon ləğv kardeyu mıttəhəmi məğamədəy ,ne insonə həxon idda əkə və bəpe beynəlxalğə məhkəməonədə muhakimə bıbo.

İroni məhkəmə təşkilati rəisi votışe:Amerkə insonon əvvəliyə həxon ləğv kardeyu mıttəhəmi məğamədəy ,ne insonə həxon idda əkə və bəpe beynəlxalğə məhkəməonədə muhakimə bıbo.

Bə İRNA xəbon əsosi İroni məhkəmə təşkilati rəis sed İbrahim Rəisi ımruj Tehronədə Amerkə mıxtəlif şəhronədə bə tojə etirazon işarə kardeədə əlavəş karde Amerkə polisi rəftor qıləy siyopustədə Amerkə maskaş çəy dimo peqəte.

İroni məhkəmə təşkilati rəisi votışe: insonə həxon idda kardəkəson,insoni əvvəliyə həxon  bə lınqi ji noə şərayedə Amerkə vədə tamışon jə və votışe:fəğət ranqin puston bəhs ni ,Amerkədə erğçiyəti dəb bə və nizomış pəydo kardə.

 

təğ

komment