iyun 03, 2020 11:25 Asia/Tehran
  • İroni islamiyə inğilabi təsis əkə Mərhum İmom Xomeyni(r) bəfot karde sorqardımon.

Imruj Xordadə manqi 14, Şəvvalə manqi 11 və İyoni 3 minə ruje, bə təğvimi əsos ımruj de İroni islamiyə inğilabi təsis əkə Mərhum İmom Xomeyni(r) bəfot karde sorqardışi bərobəre.

31 sor çımi bə nav bənə jıqonə rujonədə, İroni islamiyə inğilabi Yolə Rəhbər Ruhollah Musəvi Xomeyni(r) 87 sor zəhmətin iyən fəxrinə jimoni bəpeştə ki hiç faxt Həzrəti oqıniye boiys nıbe bəfotış kardə və bə həxi mıloğat karde əbədiyə səfər şe.

İmom Xomeyni(r) ıştə mubarizəonış hecri şəmsi 1342 minə soriku binoş kardə və bə İroni Şah rejimi zılm iyən Amerkə mıdoxiləon muxalifət karde xoto əvvəl bə Tırkiyə və peşo bə İrağ dər bə dər(xric be)(yəni şah rejim ə Həzrəti məcburi surətədə bə ım 2qılə kişvər vığandışe).

İmom Xomeyni(r) İrağədə 13 sor jimoni mıddətdə çandə şaqirdonışon perosniye kənoədə Şah rejimi fəsodinə mahiyyəti oşkoş kardə və daimən Amerkə ğeyri ğanuniyə mıdoxiləon və milləti həxon ğarət karde barədə deştə elaniyəon və oğoəkə nıtğon cəmaəti oğo əki ta qədə-qədə bo islamiyə inğilabi bə səbarzəti rəsero zəminəonış icod bıkə.

İroni islamiyə inğilabi səbarzəti bəpeştə həm qıle holədə ki İroni inğilabi daxıli və xarıciyə deşmənon xəbisə planon əcumlə Səddam rejimi icburiyə canq bino bıə be əmmo İmom Xomeyni(r) ujnən deştə tədbir və şucaəti İroni milləti hidoyətış kardə.

De həminə mınosibəti ımruj iyən bə Koronavirusi səhiyəvi problemon xoto İroni Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullah Xamenei mediaon vasitə bəjiyə forma de milləti sohbətış karde, Həzrəti nıtğ Tvitter, İnistageram iyən muxtəlif telerədioonku pəxş be.

komment