Jun 03, 2020 23:36 Asia/Tehran
  • Ətomiyə sazışi barədə Avropa bəpe bəştə məsuliyət iyən ko əməl bıkə.

İroni prezident Amerkə ğeyri ğanuni hərəkəton vədə Avropa sukut siyasi məhkumış karde.

Həsən Ruhani d Finlandiya prezident telefoni suhbət karde cərəyanədə bə ətomiyə muğavilə əhəmiyyət işorəş karde və votışe: ım sazışiku Amerkə xaric bey həm siyasi və həm huğuği cəhəto bə əmniyyət şura ğətnomə zid be.

Əv təkidış karde ki Amerkə əks İron de çokə ğəsd-niyyət ijən de ətom beynəl xalğ təşkilati həmkari kardedə.

Ruhani bə İron Avropa miyono iddeo bıə maliyə mexanizmon işorəş karde və votışe ki ım sistemon hələ ko kardedə ni.

İroni prezident çı Amerkə anti İron sanqsiyaon xusosi Koronavirusi zəmonədə vey zalimanə zınəş be və votışe: bə İron dəvo-damoni varid bey vey qəte əmələn bois be ki İroni 83 milyon şəhrvandi con təhdid bıbu.

Tojədən İ Bıə Milləton Təşkilatədə İroni daimə nımoyəndə Məcid Təxterəvançi həm işorəş kare ki Amerkə de ğeyri ğanuni sanksiyaon dəvoniyə və iğtisodi iyən səhiyyə vey terrorizmi əməln anti bəşəriyət cinoyəton bənav bardedə.

Tags