Jul 01, 2020 21:16 Asia/Tehran
  • İronədə Korona vəziyətiku oxonə xəbəon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə İronədə Koronavirusi barədə oxonə xəbəon jıqo elanış karde.

Bə İrib raporti əsos, tosə ısət: bə 228 həzo nəfər nezi mıbtəlo bıə kəson, 189 həzo nəfər çok bıə kəson iyən de təəssufi 10817 nəfər həm ıştə coni dastiku doeşone.

Dınyoədə ısət 10 milyon nəfəriku vey cəmaət Koronavirusi qəteşone.

Əmmo İroniku qıləy şoə xəbə ıme ki bə İroni səhiyyə vəziri elani əsos, İron Kovid19 noxəşi vaksəni kəşf və soxtədə vey çokə ğədəmonış peqətə ki ısət qədə qədə bəpe çəy nımunəon insononədə test və imtivon bıbu.

Bə rəsmi statsikaon əsos, de Koronavirusi mubarizə barde meydonədə iyən muxtəlif təchizaton soxtə sahədə İron çı məntəğə və dınyo bənav dəştə kişvəronkue.