iyul 03, 2020 10:33 Asia/Tehran
  • De Həzrət İmom Rıza(ə) səadətinə viladəti mınosibəti təbrik.

Imruj cumə hicri ğəməri 1441 minnə sori ziğədə 11 bərobər de miladi 2020 nə sori iyolə manqi 3 dınyo şiəyon 8 nə imom həzrət Samenul hucəc Əli ibne Musərrıza(ə) səadətinə viladəti sorəqardışe.

Imruj cumə hicri ğəməri 1441 minnə sori ziğədə 11 bərobər de miladi 2020 nə sori iyolə manqi 3 dınyo şiəyon 8 nə imom həzrət Samenul hucəc Əli ibne Musərrıza(ə) səadətinə viladəti sorəqardışe.

Həzrət İmom Rıza*ə) hicri ğəməri 148 nə sori  ziğədə 11 minnə ruji Mədinə şəhrədə bə dınyo omə.

İmom Rıza(ə) əzəmət həmmə odəmon zıvonədə cari be,ha vırədə Haşemion,Ələvion və Fatemion yoliyətionku sıxan bə miyon  omedə be, əxtə təmizətion,nıtarsətion və yoliətionədə həzrəti yeqanə varis zındə bin.

Dınyo şiəyon 8 nə imomi fəzilətonku nəğl bə ,Həzrət İmom Rıza(ə) sə alimə şəxs çəy zəmonədə bə ni.

Həzrət İmom Rıza(ə) həyat və imoməti devran,bəpeə səthədə cəmaəti bə əhle beyt(ə) meyl pəydo karde və milləti miyonədə Əhle beyt(ə) nufuzi ve be devran bə.

İslamiyə İroni mıslmonə millət dınyo şiəyon 8 nə imomi viladəti sorəqardışədə mığəddəsə vıron mincumlə İroni şimal şərğ Məşhədı mığəddəsə şəhrədə həzrətı pokə hərəmədə ım əzizə ruji de şoəti dəvonedən.

Şer hande,məhidə hande,dınyo şiəyon 8 nə imomi şəxsiyyəti  həxədə sıxan karde,şərbət və şini baxş karde Həzrət İmom Rıza(ə) viladəti sorəqardışədə İroni mıslmonə milləti bərnamonkuy.

İron İslam Respublika telerədyo de Həzrət İmom Rıza(ə) viladəti sorəqardışi mınosibəti bə dınyo həmmə mıslmonon məxsusən Tolışə dindarə həmzıvonon təbrik votedə.

 

komment