Jul 03, 2020 14:15 Asia/Tehran
  • Təxtrəvançi:de koronavirus mubarizə bardeyu I tərəfə sanksiyaon peqəte zəruriy.

İ bə milləton təşkilatdə İroni daimə nımayəndə bə i tərəfə sanksiyaon peqəte zərurəti işarəş karde və votışe:ım sanksiyaon de koronavirusi mubarizə bardeyu məmləkətonış hədəf qətə.

İ bə milləton təşkilatdə İroni daimə nımayəndə bə i tərəfə sanksiyaon peqəte zərurəti işarəş karde və votışe:ım sanksiyaon de koronavirusi mubarizə bardeyu məmləkətonış hədəf qətə.

 Bə İRNA xəbon əsosi Məcid Təxtrəvacçi zinə İ bə milləton təşkilati əmniyyət şura iclosədə koronavirusi əsəron təhlil kardeədə votışe: ım noxəşəti pandemiya de veyə tələfat bə məmləkəton ixtisadi və ictimaiyəti vəziyyət mənfiyə əsəronı noə və bə çəvon problemon əlavəş kardə.