Jul 04, 2020 23:58 Asia/Tehran
  • Avropa kişvəron bəpe bə ətomiyə saziş əməl kon.

İroni xarıci vəzir bə Avropa i bemon xarıci siyasəti rəis vığandə məktubədə ijən Avropa kişvəron bə ətomiyə sazışi maddon əməl nıkarde xoto notaş do iyən ixtilofinə mıvzoon həlli tələbış karde.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxənəvot ətom enerji beynəl xalğ təşkilatədə anti İron hərəkəton cərəyanədə Almaniya, Fransə və İnqiltəra ğeyri məsolanə rəftori həmçınin ətomiyə sazışi maddon icra nıkardeku ıştə niqərani və etırazi bəyonış karde və votışe: Muhəmməd Cəvad Zərif tojədən bə Avropa xarıci siyasəti məsol vığandə raportədə İron və ətom enerji beynəl xalğ təşkilati miyono həmkarionədə mıdoxilə və problem ığande, ətomiyə sazışi maddon əks qıləku bə hisobış varde.

Musəvi bə ətomiyə sazışiku İroni tam istifodəon bənə Tehroni həx işorə və təkidış karde: Tehron harcurnə ziyod tələbion və təziğon vədə mınosib reaksiyaon nışo bədoy.

Əv Avropa kişvəronış dəvət karde ki de Amerkə həmohənq əməl karde əvəzi ətomiyə sazışi oqəte çərçivədə bəştə ehdəmononi əməl kon.

Tojədən İroni xarıci əloğəon stratejik şura rəis Kəmal Xərazi həm bə Amerkə və Avropa anti İron siyasəton işorəş karde və votışe: jıqonə siyasəton hukmən ətomiyə sazışi məhv bəkarde.

Əv təkidış karde ki Avropa kişvəron tərəfo anti İron siyasəton ki de Amerkə iradəon həmohənq dəvom kardedə əks nəticəon bois bəbe.

Kəmal Xərazi İ Bıə Milləton Təşkilati rəis və ətom enerji beynəl xalğ təşkilati çand kərə de Amerkə rəsmi şəxson mulağati şək-şobhəin bə hisobış varde ki tam anti İron siyasəton bənav bardedən.

Tags