iyul 29, 2020 12:36 Asia/Tehran
  • Sepah təşkilati Peyğombəre-Ə`zəm(s)-14 nomo hərbi manevri 2-ə ruji.

De İroni Sepah təşkilati dıyo iyən avyasiya ğıvvon işteraki, Fars Dıyoədə İroni Sepah təşkilati Peyğombəre-Ə`zəm(s)-14 nomo hərbi manevri 2-ə ruji bərnoməon əncom bıə.

Bə İrib raporti əsos, Sepah təşkilati Peyğombəre-Ə`zəm(s)-14 nomo hərbi manevri 2-ə rujədə avyasiya ğıvvon de muasir taktika iyən təchizaton neşo doe, de ehtimoli dışmenon mubarizə bardero ıştə ğabeliyyəton bə meydon vardışone.

Im baxşədə tam məxfi bıə vırəonku Sepah təşkilati ballestik rəketon bə dıyoədə bıə hədəfon tərəf ğandə bəy, ım muvəffəğ iyən muhimmə testi bənə dışmenonro yolə təhdih hisob karde unvani bəpe hisob kəmon.

Rəket həmləon, bepilotə təyyorə iyən qədə surətinə qəmion əməliyot, dıyoədə mina noe, de kiberi canqi dışmenon rabitə kanalon qət karde, vertəliyoton əməliyot iyən saheliku bə dıyo rəket ğande əcumlə Sepah təşkilati Peyğombəre-Ə`zəm(s)-14 nomo hərbi manevri 2-ə ruji bəzi bərnoməonku be.

Im manevrədə ki zinə rujiku bino bıə i minnə kərə manevri məntəğə manitoriq kardeyro İroni Nur nomo peyki şikilonku istifodə bıdə.

Nur bənə İroni i minnə hərbi peyk Sepah təşkilati tərəfo Apreli 22 bə orbit vığandə bəy iyən ısət zəmin planeti ətrofədə ko kardedə.

təğ

komment