Aug 12, 2020 13:02 Asia/Tehran
  • Təxtrəvançi: Əmniyət Şura ijən de Amerkə tojə ğətnomə muxalifət bəkarde.

İ bıə milləton təşkilatədə İroni daimə nəmayəndə İroni silah sanksiaon barədə Amerkə tojə sanksiaonış əmniyət şura 2231 ğətnomə poymoləkə bə hisobəş varde və votışe: beşək Amerkə tojə təklif doə ğətnomə həm əmniyət şura tərəfo rədd bəbe.

İ bıə milləton təşkilatədə İroni daimə nəmayəndə Məcid Təxtrəvançi ıştə tojə tvitter mesajədə nıvışteşe: de Əmniyət Şura uzvon muxalifət, İroni silah sanksiaon barədə Amerkə əştə hozzo kardə loihəku nomid be, əmmo Vaşinqtoni rəsmi şəxson bəpe oğo bıbun ki əm məsələ barədə çəvom omə planon və ğətnoməon həm ım təşkilatədə rədd bəbe.

Təxtrəvançi tojə ğətnomə maddon iyyən mahiyyəti bənə dəvardə mətn bə hisobış varde iyən təkid kardəşe ki Amerka ko-siyasəton qırd bə hədərə bəşe.

De İroni ətom muğavilə məhv karde niyyəti Amerka de İroni silah sanksiaon məddəti dıroz karde bəhonə qıləy ğətnomə loihə bə əmniyət şuraş barde ki ğeyre rəsmi iclosonədə iyən uzvon tərəfo rədd bıə.

Isət xəbə omə ki Amerkə ıştə nakonə təklif doə ğətnomədə islahaton icod karde bəpeşt ijən əy bə Əmniyət Şura bardeş pidə.

Amerkə nəzəku bəpe İroni silah sanksiaon tosə əmniyət şura tojə ğəralon təin bey faxti bəpe çəy zəmon ijən dıroz bıbu, vəhol ımki bə 2231 təsdiğ bıə ğətnomə əsos İroni silah sanksiaon oktiyabri 18 səbənine.