avq 13, 2020 11:30 Asia/Tehran
  • İronədə xarəci investisiya 3 bərobər bıə.

İroni texniki iyən iğtisadi koməkon və investisiya təşkilati xarıci investisiya şobə yol votışe: dəvardə 4 manqi mıddətədə iyən dəvardə sori muğaisədə İronədə xarıci investisiya miğdor 3 bərobər bıə.

İroni texniki iyən iğtisadi koməkon və investisiya təşkilati xarıci investisiya şobə yol Əbulfəzl Kudehi zinə təkidış karde: İroni  xarəci investisiyaheyəti oxonə iclosədə bo 45 qılə xarəci investisiya loyhə iyən plani icozə sadir bıə.

Kudehi tojə planon investisiya miğdori 1 milyado 600 milyon dollar elanış karde ki dınyo muxtəlif kişvəronku investoronku cəzb bıə.

Əv votışe: Həminə loyhəon İroni 12 qılə ostanonədə icra bəbe.

İroni texniki iyən iğtisadi koməkon və investisiya təşkilati xarıci investisiya şobə rəis İroni iğtisodədə  xarəci investisiya təsiri vey hevuj iyən mısbət bə hisobış varde və əlovəş karde: İronədə  xarəci investisiya prosses iyən ko vey rohət bıə.

təğ

komment