sen 13, 2020 23:54 Asia/Tehran
  • Sepah: Bəhreyni hakimon Ğudsi ozodəkə mucahidon saxtə intiğomi intizorədə bıbun.

İroni Sepah təşkilat de qıləy bəyoniyə sadir karde Bəhreyn və sionist rejimi miyono diplomatik əloğəon normal bey məhku və elanış karde: Bəhreyni cəllodə hakimon pəpe Ğudsi ozodəkə mucahidon, mıslmonə milləton iyən bəhreyni ğəyrətmandə milləti saxtə intiğomi intizorədə bımandon.

İroni xarıci vəzarətxonə həm rəsmən de bəyaniyə vositə zinə Məname iyən Tel-Avivi miyono diplomatik əloğəon icod bey qıləy beabroəkə zəlilanə ko bə hisobış varde, cımə ruji Donald Tramp Bəhreyn və sionist rejimi miyono diplomatik əloğəon normal bey barədə xəbə. elan karde.

Sepah ıştə bəyoniyədə təkidış karde: Ali Xəlifə xəbisə ko ki de sionistob əloğə normal karde çərçivədə ıştənış nışo do qıləy beğanunə xətərnokə ko heste.

Bəyaniyə dəvomədə ğeyd be: bəzi ərəbon və sioniston miyono əloğəon adi karde plan de Amerkə beməx iyən mənfurə prezidenti rəhbərəti muhəndesi bıdə ki hukmən benəticə bəmande və çəy əks, islam dınyoədə sioniston məhv kardeyro muğavimət cəhbə zərfiyəton iyən islamiyə umməti ğudrəti ziyod bey bois bəbe.

Sepah həmçenin, bə məntəğə xəyanətkorə ərəbon notaş do ki Fars iyən Omman steratejik məntəğədə israik rejimi nufuzi barədə İron ciddi reaksiya nışo bədoy.

təğ

komment