sen 19, 2020 14:30 Asia/Tehran
  • İslomiyə İnğilobi nığıdoə sepah komandir, Amerkə prezidenti bə İroni ələyh tojə izofə qəpon vədə reaksiyaş nışon do və xitob bəy votışe:Qeneral mayor Ğasem Soleymani şəhodəti intiğam, ğəti, ciddi və həğiğiye.

İslomiyə İnğilobi nığıdoə sepah komandir, Amerkə prezidenti bə İroni ələyh tojə izofə qəpon vədə reaksiyaş nışon do və xitob bəy votışe: Qeneral mayor Ğasem Soleymani şəhodəti intiğam, ğəti, ciddi və həğiğiye.

İslomiyə İnğilobi nığıdoə sepah komandir, Amerkə prezidenti bə İroni ələyh tojə izofə qəpon vədə reaksiyaş nışon do və xitob bəy votışe:

Qeneral mayor Ğasem Soleymani şəhodəti intiğam, ğəti, ciddi və həğiğiye.

Politiko veb sayt bı nezonədə bə Amerkə doə məlomaton iyən bə ım məmləkəti dvləti nezə rəsmi şəxson doə məlomaton əsos idaş karde İron, Qeneral mayor Ğasem Soleymani terrori, inteğam se məğsədi, Cənobi Afrikadə Amerkə səfiri terror karde ğəsdış bə.

Həminə holədə Amerkə prezident Donald Tıramp, Politiko vebsayti doə xəbəon vədə reaksiyaş nışon do və idıaş karde bə Amerkə faydon zidd har qılə hərəkət, həzo bərobər şidətinə reaksyaədə cəvob doə bəbe.

İslomi İnğilobi nığı doə sepah komandir Qeneral Mayor Huseyn Səlami ımruj Tehronədə nığı doə sepah ğərolqo komandiron, məsul şəxson və koəkan, sıbə hanqomi mərosimədə votışe: İslomiyə Respublikə həmə kəsoni ki, Qeneral mayor Soleymani şəhodətdə rolşon bə hədəf bəqəte və ım qıley ciddiyə mesaje.

Qenaral mayor Soleymani, Tıramp tərəfo bə həzo bərobəriyə hucumi idıa işarəş karde və votışe:

Dışmen həmə vıranədə İronıjon ğıvvon nəzorəti jiyo ğərolş heste və əqər lozim bıbo hədəf həm ğərol bəqəten.

İslomiyə İnğilobi nığ doə sepah komandir bə Tırampi xitob votışe: əqər ilə İronıji səyku ilə mo kam bıbo de nığ doə sepah ğıvvon zomandə cəvobədə dimbədim bəben və ın qıləy ciddiyə təhdide və ironıjon həm həmə çişon əmldə sobotışon kardə.

Qeneral mayor səlami ıştə sıxanon dəvomədə işarəş karde əqər İroni İslomiyə İnqilobi Amerkəş zəif kardə və ımrujnə Amerkə siyasiyə şor və həyəconış ni, fəaliyətdə sıst bə və məydondə həm məğlob bə.

İslomiyə İnğilobi nığo doə sepah komandir işarəş karde Amerkə sima darşte oəqardni və əlovəş karde ımruj dınyoədə Amerkə baxşə qədə iyən zəif nıbey bo çimi xoto ki, tojə ğıvvoni zohorışon kardə və İslom dıştə torixiyə roli qıləy zomandə ğıvvə məğamədə zahir bə.

 

 

təğ

komment