sen 20, 2020 12:13 Asia/Tehran
  • Iron bə Amerkə təhdid-hərəkəton de zumandəti reaksiya nişo bədoy.

İroni xarıci əloğəon steratejik şura rəis bə i bıə milləton təşkilati əsosnamə 51-ə maddə istinod karde vositə votışe: ıştəniku mudafiə karde İroni həxe və İron de 2231 ğətnomə ihtimoliyə ləğvi bəhonə bə Amerkə harcurnə təcavuzkaranə hərəkəton de zumandəti reaksiya nişo bədoy.

Bə İrna raporti əsos, Seyd Kəmol Xərrozi bə anti İron sanksiyaon barədə Amrkə rəsmi şəxson tojə iddio raksiya nişoş do və votışe: ım iddio anədə be mənteğ iyən be əsose ki Amerkə vey nezə mıttəfiğon həm əy be ğanunə ko bə hisob vardən, boçi ki ətomiyə sazışiku Amerkə xaric bey bəpeşt ım rejim nə maşə mexanizm və nə 2231 ğətnomədə bıə co maddonku istifodə karde həxış ni.

Xərrozi əlovəş karde: Amerkə de unilateralizm siyosəti bə beynəlxalğ ğanun-təşkilaton be etino bıə iyən de zu-fişaron pidəşe ıştə ğeyri mənteği siyasəton bə co kişvəron icbur kə.

İroni xarıci əloğəon steratejik şura rəis Amerkə səçen rəğabəton barədə həm votışe: bo İron farğ nibəkay ki Noyabrə manqədə ki Amerkə prezident bəbe, boçi ki İroni nəzəku Amerkə siyasəton muhimmin.

təğ

komment