sen 21, 2020 13:22 Asia/Tehran
  • Imruj İslamiyə İronədə mığəddəsə mıdofiə haftə bino beye.

Imruj 2 şanbə 2020 nə sori sentiyabri 21,İraği bəıs rejimi bə İron İslam Respublika zid təşkil bə canqi sorəqardışe.

Imruj 2 şanbə 2020 nə sori sentiyabri 21,İraği bəıs rejimi bə İron İslam Respublika zid təşkil bə canqi sorəqardışe.

Səddam rejimi təcavozkarə silahinə ğıvvon hicri şəmsi 1359 nə sori şəhrivərə manqi 31 minnə ruji bərobər de miladi 1980 minnə sori sentiyabrə manqi de ım  fiki ki 1 haftə mıddətdə Tehroni fəth bəkay,de mıxtəlif canqiyə təchizaton bə İroni zid hucumış bino karde.

Şəhrivərə manqi 31 minnə ruji İroni mınosibəton təğvimədə mığəddəsə mıdofiyə haftə bino beye.

Im 1 haftədə islamiyə İroni həmmə vıronədə mıxtəlif mərasimon bərpo bedən.

İraği Bəıs rejim 40 sor çimi bə nav İron İslam Respublika tojə təşkil bə nizomi arəku barde məğsədi, həmmə cəhətonədə dınyoiyə istikbariku komək seədə bə İroni zid qıləy həmmə cəhətinə canqış bino karde ki 8 sor dəkəşə.

 

 

komment