sen 21, 2020 13:39 Asia/Tehran
  • İslami inğilabi yolə rəhbəri:mığəddəsə mudafiə devranədə canqi əsosə tərəf bənə Amerkə ğıvvon bin.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe: mığəddəsə mudafiə devranədə,canqi əsosə tərəf,Səddam və bıs partiya nıbı və əlavəş karde əsosə tərəf ğıvvoni bənə Amerkə be ki inğilabiku ciddiyə zərbəş vində be.

İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe: mığəddəsə mudafiə devranədə,canqi əsosə tərəf,Səddam və bıs partiya nıbı və əlavəş karde əsosə tərəf ğıvvoni bənə Amerkə be ki inğilabiku ciddiyə zərbəş vində be.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj  TV roədə əlağə bərpo kardeədə mığəddəsə mudafiə haftə 40 minnə sorəqardışi mərasimi əziz qəteədə votışe: canq icod kardəkəson məğsəd islamiyə inğilabi arəku barde bı və əvon Səddamışon,çəy təkəbburi xoto bə navışon dəğandə be.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlavəş karde sənədoni ki peşo bə dim beşin oşkoş karde canqiku bə nav Səddam de Amerkəvıjon bə roziyəti rəsə be və canqi zəmanədə boə kəştion İ bə ərəbə əmirətionədə mandə bin və təchizatışon Səddamı extiyorədə ğəror do.

İslami inğilabi yolə rəhbəri eyne holədə votışe: mığəddəsə mudafiə çəmə milliyə şəxsiyyəti qıləy baxşe və İroni milləti qıləy əğlımandə koonku be və əlavəş karde  bə rəzməndon ehtırom noe və bəvonku yod karde milliyə vəzifəy.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlavəş karde  sıpi rişon iyən rəzməndəon ki ımruj bəvon ehtırom karde ruj heste kəsoni hestin ki ıştə coniku dəvardən və de ailə,dədə və nənə rohətə jimon və omərujonku dəvardən və ıştə həmmə hesı niəndə bə deşmeni canq şən və aqah bə bin çəvon vədə bəpe sərhəd və islamiku mudafiə bıkən.

Həzrət Ayətullah Xamenei votışe: rəzməndəon islam,milliyə izzət iyən yoliyəti və nomosiku mudafiəşon karde ki  bəzi bəvonku şəhid bin və bəzion həm mandin və koşon bə oxo rosni

 

komment