sen 22, 2020 14:20 Asia/Tehran
  • İnğilabi yolə rəhbər:səbarzə mudafiə İroni milliyə şəxsiyyəti qıləy baxşe.

İslami inğilabi yolə rəhbəri,mığəddəsə mudafiə devranədə bə İroni milləti ruşin və oşkoə səbarzəti işarəş karde və votışe:səbarzə mudafiə İroni milliyə şəxsiyəti qıləy baxşe.

İslami inğilabi yolə rəhbəri,mığəddəsə mudafiə devranədə bə İroni milləti ruşin və oşkoə səbarzəti işarəş karde və votışe:səbarzə mudafiə İroni milliyə şəxsiyəti qıləy baxşe.

İslami inğilabi yolə rəhbər Həzrət Ayətullah Xamenei zinə mığəddəsə mudafiə və mığavimətı sıpi rişonku təclil karde mərasimədə de vidio konfrans roy əlağəş qəte və əlavəş karde İroni millət mığəddəsə mudafiə devranədə kardeş zınə şərğ və ğərb ğıvvon iyən bəvon vobəstə bə məmləkəton navədə mande və de səbarzəti bə ğələbə nail ome.

Həzrət Ayətulla Xamenei ,məğam pərəstə Səddamış fəğət yolə ğıvvon mincumlə Amerkə dastədə qıləy vəsiləş zınə və votışe: de İroni millət canq kardeyu əsosə tərəf yəni Amerkə ki islamiyə inğilabiku zərbəş vində  iyən məntəğədə islami-İroni nomo de tojə şəxsiyyəti zuhur kardə ğıvvəku niqəran mandə kəson, Nato və Avropa ğərb və şərğədə bə məmləkəton,hucum bardeyu bə Səddam meydonışon do ta islami inğilabi nizomi arəku bıbə.

Yolə rəhbəri əlavəş karde  deşmeni məğsəd,canq təşkil kardeku islamiyə nizomi arəku barde, tojədən İronədə nufuz karde və məmləkəti baxş bə baxş karde be,əmmo nıznəşe hətta  İroni ərazi 1 vıcə həm işğal karde və 1 ğədəm həm nıznəşe İslamiyə Respublika və İroni milləti bə domo nışande.

Həzrət Ayətullah Xamenei eyne holədə,canqiku bə nav bə Amerkə və Səddamı roziyə sənədon nəşr be işarəş karde və votışe: canqi devranədə həm hərbi,informasiya və maliyə koməkon ğərb və şərğı tərəfo bə İraği bəsiyə rejim,İ bə ərəbə əmirətion,Kuveyt,Ərəbıston və coqlə roonku dəvomış hest bı.

İslami inğilabi yolə rəhbəri işarəş karde,mığəddəsə mudafiə həğiğəton təhrif kardeyu bəpe deşmeni cəhdon vədə muğət bıbəmon və ım məsələ əcib və əzəmətinə cəhətonku bə bəzi nuktəon işarəş karde və votışe: mığəddəsə mudafiə devrani insoniyə sərmayəonku qıləy nımonə şəhid Suleymani be ki məntəğə və diplamatikə baxşonədə zumandə fəaliyyətonış əncom do və ısət həm İroni millət ım əzizə şəhidi fəaliyyəton əzəmətiku,komilə məlumatış ni.

Həzrət Ayətullah Xamenei Ərbəine məsələ barədə həm votışe: İroni millət İmom Huseyn və Ərbəin ziyorəti aşığin  əmmo Ərbəinı şemoni məsələ sırf de korona mubarizə bardeyu bə milliyə ğərorqo  məsul şəxson nəzəri anqıle ki desbə ısət çəy əncomədə mıxalifətışon kardə,boçimi əsos bəpe tabe və təslim bıbəmon.

 

komment