sen 23, 2020 12:18 Asia/Tehran
  • 3000 nəfəriku vey bə Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəş İronədə peydo bin, 178 nəfər mardən.

İronədə bə 363737 nəfər nezi çı Covid-19 qətə kəson çok bin iyən dəvardə 24 saəti mıddətədə təğribən 3000 nəfər İronıj Korona qətəşone ki de təəsufi 178 nəfər ım virusi nəticədə mardən.

Bə İRİB raporti əsos, İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: İronədə tosə bə ısət 429193 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıən.

Raportədə ğeyd bıə ki tosə bə ısət de təəsufi İronədə  24656 nəfər Koronavirusi mıbtəlo bıə noxəşon ıştə coni dastiku doəşone.

Xəbəon jıqo hikayət kardedə ki dınyoədə Korona qəte kəson miğdor 31 milyon nəfəriku dəvarde ki çəvonku 970 həzo nəfər həm mardən.

Məntəğəku xəbəon həm jığo nişo doydə ki Korona pandemiya vey kişvəronədə əcumlə Tırkiyədə de şiddəti dəvom kardedə.

Tib eksperton nəzə, iyən statestikaon nışo dodə ki virusi pandemik rəftori 3 minnə pik yaxot cərəyon vey kişvəronədə bino bıə.

komment