sen 24, 2020 12:34 Asia/Tehran
  • Ərəbiston məntəğədə təkfiri terroriston vırə iyən çəvon budcə təminəkəy.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxanəvot votışe: Ərəbiston məntəğədə bıə təkfiri terroriston əğidəvi iyən moəku bıə vırəy və Səudiyə rejim əmələn çəvon budcə iyən hərbi təchizaton təmin kardedə.

Səid Xətibzodə bə Səudiyə rejimi kerali tojə pərişonə sıxanon reaksiya nışoş do və çəy anti İron ittihamon be əsos zıney bəpeşt ımruj votışe: Səudiyə rejim vey faxt bəbe ki həğiğətonku fəror karde iyən ıştə cinoyəton məsuliyətiku fəror karde xoto həğiğəton əvəz karde iyən co kəson taxsikor nışo doe siyasətiku istifodə kardedə ta ıştə ruji bə maştə bırosno.

Xətibzodə təsdiğış karde: Anti İron məğlub bıə makzimum fişar siyasəti dəvomədə Səudiyə rejimi de Amerkə həm ray bey, de sionist işğalçiyə rejimi əloğəon inkişof doero səy-cəhdon iyən ıştə milləti cifiku 1 milyard dollar bə co kəson boc doe nə ın ki bo Ərəbiston foydəş nəbe, bəlkəm ərəbi kişvəron miyonoım ım rejimi bə qıləy həğir və xar-zəlil bıə kişvəri əvəzış kardə.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxanəvot təkidış karde: Yəmənədə dumo yande siyasi və hərbi məğlubiyət ısət Ərəbistoni bə çerto pert və həzyon vote məcbur karde ta ım rejimi yolon de bə co kişvəron ittihomjey vositə Yəməni beqınohə jenon və hırdənon ğətliamədə ıştə canqiyə cinoyəti məsuliyətiku fəror kon.

Xətibzodə əlovəş karde: İron məntəğədə ıştə məsuliyətinə mahiyət və siyasəti jintonədə ki vey kərə Ərəbistoni bə məntəğə qıvoninə zərbə və xərcon varid kardə steratejik səhvon bə yod vardəş be, sınibəton bəştə dırıstə prinsipon əsos, məntəğədə diplomatik həmkarion xususi de hamsoyə kişvəron dustanə votımon və həmkarion pidəşe.

Ərəbistoni keral Səlman Bin Əbdul Əziz i bıə milləton təşkilati 75-ə umumiyə iclosədə ıştə sohbəton cərəyonədə ijən anti İron sohbətonış bəyon karde və Asiya ğərbədə İroni bə xərobkaranə və behron icod əkə koon mıttəhəmış karde ki quya ərəbi kişvəron daxıli koonədə mıdoxilə kardedə.

təğ

komment