sen 25, 2020 09:44 Asia/Tehran
  • De Həzrəte İmom Həsən(ə)-i şəhodəti minosibəti təsliyət.

Imruj, Səfə manqi 7 iyən bə bəzi rəvayəton əsos de şiəyon 2-ə İmom, Həzrəte İmom Həsəne Muctəba, Kərime Əhlebiyt(ə)- şəhodəti sorəqardışi bərobəre.

İmom Həsəne Moctəba(ə) ki Hicri Ğəməri 3 minə sori Rəməzan mıborəkə manqi nimə Mədinə şəhrədə bə dınyo omə be, dınyo şiəyon i-nə İmom Həzrəte Əli(ə) və peyğəmbər(s) qiramiyə kinə Həzrəte Zəhra(s) sıftənə hırdən be ki Xıdovənd bə ım 2 qılə buzurqvaron inoyətış kardə.

İmom Həsən(ə) ım iftixori xıvand be ki 7 sor ıştə jimoniku çı islam Peyğəmbər(s)-i lotf və məhəbbəti sayədə dəvono ijən ım erjinə fırsətədə ə Həzrəti vıcudi nuraniyə həşiku istifodə bıko.

Dınyo şiəyon 2 minə İmom Həzrəte İmom Həsəne Moctəba(ə) təğribən 30 sor ıştə yolə pıə, dınyo şiəyon 1 minə İmom Həzrəte İmom Əli İbne Əbi Taleb(ə)-i tono yol be.

Kərime Əhlebeyt(ə) Hicri Ğəməri 1450-nə sori bə bəzi rəvayəton əsos səfə manqi 7 iyən de co rəvayəton bərobər ım manqi 28, 47 sorəti sinədə de Muaviyə əmri zəhrin iyən bə şəhodət rəsə.

İslamiyə İroni millət İmom Həsəne Moctəba(ə) şəhodəti sorqardışi şəv iyən rujədə de səhiyyəvi prinsipon rioyəti Huseyniyəon iyən məçitonədə bıə matəmə mərosimonədə iştirok karde vositə əzodorəti kardedən.

İroni Rəşt şəhri Rədio tərəfo ım mınosibəton bəşımə sə bıə sokoməti ərz kardedəmom.

təğ

komment