sen 26, 2020 13:55 Asia/Tehran
  • İnsonə həxon barədə ğərbi kişvəron 2 dimə rəftor çəvon siyasi hədəfon nışonəy.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxanəvot i bıə milləton təşkilati bəşər həxon şuraədə sadir bıə anti İron tojə bəyoniyə çı ğərbi kişvəron 2 diməti nışonə bə hisobış varde ki insonə həxonku bənə əbzori istifodə karde çərçivədə ım kişvəron duəvujəti sobot kardedə.

Bə İRİB raporti əsos, Səid Xətibzodə həminə bəyoniyə məhkumış karde və votışe: jığonə 2 curnə standardon  çı bəşər həxonku sue istifodə karde iyən bənə siyasi əbzari çəyku istifodə karde nışo doydə.

Əv de bəşər həxon bəhonə İroni daxıli koon mıdoxilə karde ğəbul nıkardənin bə hisobış varde və təkid kardışe ki: Avropa kişvəron ıştə mıttəfiğon barədə sukut karde iyən bə çəvon cinoyəton əhəmmiyət nıdo qıləy tojə məsələ ni boçi ki əvon bo Yəməni milləti ğətli-am bə Səudiyə Rejimi silah həvoteyro de yande rəğabət kardedən.

İroni xarıci vəzarətxonə sıxanəvot votışe: Avropaədə anti mısılmon iyən bə miqranton zidd bıə cari hərəkəton həmçenin Amerkədə siyoh puston kışte məvuji qıləy normal koe əmmo İronədə bə ədolətinə məhkəmə iyən huğuği prinsipon əsos i kəsi cəzo doe anti bəşər həxon ko karde nımonəy.

Səid Xətibzodə təkidış karde ki İronədə məhkəmə, cəzo iyən bəşər həxon barədə prinsipon bə beynəl xalğ huğuğ iyən şəre muğədəs və məzhəbi əsos ğeyd bıə.

Əv bə Avropa kişvəron tovsiyəş karde ki məntəğədə bıə ıştə mıttəfiğon vəziyəti barədə təhğiğ kon ki çoknə anti bəşər həxon koon bənav bardedən.

Tojədən Avropa şuraədə uzv bıə kişvəron i bıə milləton təşkilati insonə həxon iclosədə bə İroni zidd bəyaniyə sadir və İronədə bəşər həxon vəziyəti tənqid kardışone.

təğ

komment