okt 25, 2020 12:37 Asia/Tehran
  • De Korona mubarizə barde xoto İroni Yolə Rəhbər bə zumandə tədbiron iyən kallektiv umumi həmkarion təkidış karde.

De Koronavirusi təəssufinə vəziyəti mubarizə barde xoto İroni Yolə Rəhbər bə zumand iyən hakımiiyət tədbiron, umum iştimaiyəti dərki rost karde, iyən dıvlət və milləti miyono kallektiv umumi həmkarion təkidış karde.

İroni Yolə Rəhbər zinə İroni de Korona mubarizə bardə milli kamissiya uzvon vindemoni cərəyonədə ım ğərorqo koon bə təğdiri loiğ bə hisobış varde iyən muxtəlif kişvəronədə çoknə de Koronavirusi mubarizə bardey barədə votışe: bəzi kişvəron əcumlə Amerkədə vey bevəcə mudiriyəti vindeydəmon əmmo əmə bəpe cəhd kəmon ki ım hodisəku ki bə milləti əmniyət, səlomət iyən iğtisodi vabəstəy de çokə mudiriyəti dəvardəmon.

Həzrəte Ayətullah Xamenei əlovəş karde: vey yolə koon kişvərədə əncom bey holədəy və de İlahi koməki hiç hodisə İroni vədə mane bə ni əmmo bəpe ım mane ki tikəy inkişofi surəti kamış karde rə peqətəmon.

İroni Yolə Rəhbər, sıhih və mınosib mudiriyəti lazimə çionış zumand iyən hakımiiyət tədbiron, umum iştimaiyəti dərki rost karde, iyən dıvlət və milləti miyono kallektiv umumi həmkarion bə hisobış varde və hamiyəşe: əlbətə ım həmkari fəğət bə de Korona mubarizə barde sahə məxsus ni, bəlkəm bəpe həmmə baxşon, xususi siyasi meydonədə həm bıbu, boçi ki həmonə kişvər ki jığo zumandə millətış heste, noyə nizom iyən noyə sıxani pevelo kardeydə, təbiətən daxil və xaricədə de muhimə məsələon dim bə dim beydə.

İroni Yolə Rəhbər İroni daxıli koon barədə həm bə vəhdəti lazim bey işarə iyən bəzion tərəfo bə dıvlət iyən prezident ihonət kardey barədə votışe: tənğid de ihonət bərobər ni, jiğonə ihonət amizə rəftoron bə Amerkə sistem məxsus bıə rəftore ki çəvon rujnomə iyən debatonədə vey muşahidə bıdə iyən dınyoədə əvoni rısvoş karde, andədə ki lsət Amerkə qıləy ali siyasi şəxs etirofış karde ki dınyo de tars və təhğir çəşi bəmə diyə kardeydə.

komment