okt 26, 2020 09:10 Asia/Tehran
  • De insoniyə aləmi nicat ədə imaməti bino be mınosibəti təbrik.

Hicri ğəməri 260 nə sori rəbiuləvvələ manqi 8 nə ruji dınyo şiəyon 11 minnə imom həzrət İmom Həsən Əsqəri(ə) şəhodəti bəpeştə həzrəti fərzənd Həzrət Məhdi(ə) bə imamət rəsə

Hicri ğəməri 260 nə sori rəbiuləvvələ manqi 8 nə ruji dınyo şiəyon 11 minnə imom həzrət İmom Həsən Əsqəri(ə) şəhodəti bəpeştə həzrəti fərzənd Həzrət Məhdi(ə) bə imamət rəsə.

Dınyo şiəyon 11 minnə imomi şəhodəti xəbə Samerra şəhri həmmə vıronədə pevılo be və cəmaət bə həzrət ehtırom kardeyu əzadarətişon karde.

Həzrət Məhdi(ə) ıştə əzizə dədə pokə cənazə nımoji vote bəpeştə de Xıdo izni nəzəronku xaric be.

Çə zəmaniku be ki Həzrət Məhdi(ə) əvəliyə ğəybəti devran bino be ki ğeybəte soğra nomo məşhore.

Həzrət Məhdi(ə) ğeybəte soğra hicri ğəməri 260 nə soriku bino bə və desbə hicri ğəməri 329 nə sori dəvomış bə.

 Həzrət Məhdi(ə) ım əyyamədə dıştə xassə nəvvabon vositə de cəmaət rabitəş bə ta ım ki hicri ğəməri 329 nə sori həni heç qılə  mıstəğimə nımayəndəş nıvıjni və həzrəti dırozə ğəybət bino be.

Həzrət Məhdi(ə) ğəybəti dəlilon bə rəvoyəton əsosi,həzrəti terror karde ehtımol, bə həzrəti ehdə beyət nıbe və şiəyon imtivon karde elan bə.

Həmmə ilahiyə dinon bəşəri tale ,ruşin və de  sulh,səfa,oroməti,əmniyyət və ədoləti inkişafi həmro zındən.

ə tale ki insoniyə aləmi nicat ədə zuhur kardeədə,əhle botil və zılm iyən sitəm nabod bəbe və ədolət həmmə vırə bəqəte.

İron İslam Respublika telerədyo təşkilat insoniyə aləmi nicat ədə imaməti bino be mınosibəti bə dınyo ozodəti tələb kardə kəson təbrik votedə.

 

komment