okt 27, 2020 14:04 Asia/Tehran
  • Bağeri Kəni: insonə həxon muxbiri məlumaton huğuğiyə erjış ni.

İroni məhkəmə təşkilatdə bə insonə həxon təşkilati katib,İroni,insonə həxon vəziyəti barədə,i bə milləton təşkilati insonə həxon muxbiri tojə məlumaton vədə reaksiyaş nışon do və votışe: ım məlumat heç qılə huğuğiyə erjış ni.

İroni məhkəmə təşkilatdə bə insonə həxon təşkilati katib,İroni,insonə həxon vəziyəti barədə,i bə milləton təşkilati insonə həxon muxbiri tojə məlumaton vədə reaksiyaş nışon  do və votışe: ım məlumat heç qılə huğuğiyə erjış ni.

Əli Bağeri Kəni zinə şanqo de İroni 1 minnə Tv kanali votımonədə işarəş karde ki İ bə milləton təşkilati umumiyə asambleya siyasiyə vırəş heste.

Bağeri Kəni əlavəş karde İ bə milləton təşkilati insonə həxon muxbiri tojə məlumaton ironi insonə həxon barədə umumən bə iddaon və itihamon iyən məlumaton əsosi ki bə İron İslam Respublika deşmenə devləton vobəstə qrupon iyən terroristiyə qrupon tərəfo hozzı bedə və əvon  ım məlumaton fakt qətedən.

 

təğ

komment