okt 28, 2020 13:07 Asia/Tehran
  • Kədxodayi: Fransə nifrət pevılo karde bə mığəddəsat be ehtroməti kardeədə insonə həxon darışteye.

Bə İroni əsosə ğanonon nəzorət əkə şura sıxanəvot bə mıslmonon mığəddəsat Fransə devləti tərəfo sistematikə sorətədə nifrət pevılo karde iyən be ehtromətiş,insonə həxon darışteku oşkoə nımonəş zınə.

Bə İroni əsosə ğanonon nəzorət əkə şura sıxanəvot bə mıslmonon mığəddəsat Fransə devləti tərəfo sistematikə sorətədə nifrət pevılo karde iyən be ehtromətiş,insonə həxon darışteku oşkoə nımonəş zınə.

Əbbas Əli  Kədxodaei zinə şanqi Fransə prezdent Emanoel Məkronı bə islami zid tojə sıxanon vədə reaksiyaş nışon do və  nıvıştışe hər çənd jıqo əməlon bə rəhmət peyğəmbəri noraniyə sila heç qılə əsər nibənoy əmmo beynəlxalğə səviyədə bə ictimaiyət bəpe icazə nıdə Fransə terarizm iyən xışmqinə hərəkəton və nifrəti mərkəz bıbo.

 

 

təğ

komment