Oct 28, 2020 13:16 Asia/Tehran
  • Cəlali:Ğərəbaği munağişədə məntəğəku bə kənoə ğıvvon huzur ,məntəğəyu təhdide.

Maskvaədə bə İroni səfiri votışe: Ermənistan və Azərbaycan Respublika məntəğə həmmə vıronədə bə problemon ve be bois bəbe və əlavəş karde məntəğəku bə kəno har qılə ğıvvə huzur karde bəzne Ğərəbaği munağişə vəziyəti çimisə bevəc karde və məntəğəru təhdid be bəzne.

Maskvaədə bə İroni səfiri votışe: Ermənistan və Azərbaycan Respublika məntəğə həmmə vıronədə bə problemon ve be bois bəbe və əlavəş karde  məntəğəku bə kəno har qılə ğıvvə huzur karde bəzne Ğərəbaği munağişə vəziyəti çimisə bevəc karde və məntəğəru təhdid be bəzne.

Maskvaədə bə İroni səfir Kazem Cəlali de Zvezda TV kanali mısohibə ki çı Rusiyə mudafiə vəzorətxonə kanal bə hisob omedə və zinə nəşr be bə Tehroni cəhdon Ğərəbaği munağişə de muzakirə karde roy həl karde cəhətdə işarəş karde və votışe: İroni prezdent və xarici koon vəzir de Ermənistan və Azərbaycan Respublika rəsmi şəxson muzakirədə 2 qılə məmləkəti miyonədə bə problemon həlliyu Tehroni həmkoəti dəvone hozzıətiku xəbəş do.