okt 29, 2020 10:28 Asia/Tehran
  • Bə Məkroni bə İslam Peyğombər(s) ihonət karde reaksiya nışo doe xoto İroni Yolə Rəhbəri bə Fransə cıvonon vığandə mesaj.

Məkroni bə İslam Peyğombər(s) ihonət karde bəpeşt, İroni Yolə Rəhbər bə Fransə cıvonon xətob qıləy peyğomış vığande.

Həzrəte Ayətullah Xamenei ım mesajədə ki bə Fransə zıvoni tərcumə iyən sosiyal şəbəkəonədə pevlo bıə hamiyəşe: ıştə prezidentiku dəparsən ki boçi bə Xıdo Peğombəri ihonətiku himoyədorəti kardedə və əy bənə ozodə bəyoni bə hisob vardedə?

Ayo ozodə bəyoni məno ıme? bə nurani iyən mığəddəsə şəxsiyəton ihonət karde ya xot bəvon dojmon doe?

Ayo ım axməxə ko bə qıləy milləti zıne və famemon ki əy bənə prezident vıjniyəşone ihonət karde ni?

 İroni Yolə Rəhbər ım mesaji dəvomədə əlovəş karde: co qılə soval ıme ki boçi Holokast hodisədə şək-şubhə eğande bənə qıno iyən cinoyət ğeyd bıdə? və əqə har kəs ım məsələ barədə çi bınıvışto bəpe həbs bıbu əmmo bə İslam Peyğombər(s)-i ihonət kardey ozode.

Fransə Şarli Ebdo nomo rujnomə tojədən İslam Peyğombər(s)-i ihonət amizə karikatoron muntəşirış karde.

Fransə prezident Emanoel Məkron həm demokrasiya iyən diplomatik prinsipon əks elanış karde ki Fransə həmçenan İslam Peyğombər(s) barədə ihonət amiz karikatoron muntəşir bəkarde.

Fransədə bıə jığonə anti islam hərəkəton məhkum kardeyro vey islami kişvəronədə eterozinə kompaniya və aksiyaon bərpo bıə və millət ıştə norohəti iyən ğeyzi nışo doydən.

komment