Nov 24, 2020 13:55 Asia/Tehran
  • De dınyo şiəyon 11 minnə imomi viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik.

Imruj 1442 nə sori rəbiussani 8 (2020 noyabri 24) aləmi nicat ədə(ə) mıjdıvoni ədə Həzrət imom Həsən Əsqəri(ə) viladəti sorəqardışe.

Imruj 1442 nə sori rəbiussani 8 (2020 noyabri 24) aləmi nicat ədə(ə) mıjdıvoni ədə Həzrət imom Həsən Əsqəri(ə) viladəti sorəqardışe.

İroni millət ha sor şiəyon 11 minnə imoni valadəti sorəqardışədə ıştə  şəhron novrani kardən və de şini və şərbət baxş karde ım yolə ruji əziz qətedən.

Imsor korona virusi pandemiya xoto ım mərasimədə bərpo nibəbe.

Həzrət İmom Həsən Əsqəri(ə) hicri ğəməri 232 nə sori  rəbiussani 8 nə ruji Mədinə şəhrəndə bə dınyo omə.

Im yolə imom şiə əndişəon oşko kardeədə dini şubhəon rəd kardə və islam dini inkişafədə cəhdış karde və Həzrət Məhdi(ə) imamətı zəmanədə  mıslmonon əməlon bəyon kardeədə əvonış oxonə məsumə imomi ğəybət devraniyu hoozış karde.

Şiəyon 11 minnə imom kərimə ğıroni nımonəş nıbə mufəssironku be və ıştə imaməti devranədə ım osmoniyə kitobi  səhih təfsir karde  metodi cəmaətiyu oşko kardə və aləmi nicat ədə ome mıjdıvoni doeədə mıslmononış bə islami yolə hədəfon rəse ommidvarış karde.

Imom Həsən Əsqəri(ə) hırdənəti zəmanədə ıştə əzizə dədə Həzrət imom Hadi(ə) elmiyə sərçəşməku bəhrəş barde və 22 sorətiədə ıştə əzizə dədə  şəhodəti bəpeştə imoməti qonə rəsolətış 6 sori mıddətdə və desbə şəhodət bə ehdəş qəte.

Şiəyon 11 minnə imomi jimon karde devran həmzəman Əbasi xəlifon hukumət mincumlə Motəz,Mohtədi və Mutəmid həmzəman bə boçimi əsosi ə yolə şəxsiyyət həmmə təziğon və məhdodiyəton kənoədə de səhihə tədbiron və təlimon bə mıslmonon aqahəti və vəhdəti əlavəş karde.