Nov 27, 2020 10:36 Asia/Tehran
  • Ruhani: İron karde bəzne məntəğə və hətto dınyo enerji ehtiyacon vey erjon təmin ko.

İroni prezident votışe: İron karde bəzne vey faxton iyən şərayetədə çı məntəğə və hətto dınyo enerji ehtiyacon erjon forma təmin ko.

Həsən Ruhani zinə İronədə çand qılə nat milli poryekton bə istismor rosniye mərosimədə ki virtual surəti əncom be əlovəş karde: İroni iğtisod nışoş do ki qıləy yol, zumand iyən ğoymə iğtisode boçi ki məntəğə hiç ğudrət karde ni bəzne jığo 3 sornə daimi iğtisodi canqi tov biyə və səbarz blbu.

Əv bə İroni kanə mədəniyətış bıə milləti tərəfo əncom bıə yolə ko işarə və əlovəş karde: cuğrafiya iyən ceopolotik mutaliə vıə cəhəto həm İron çı məntəğə muhimmə kişvəre ki hiç kəs karde nibəzne əy çı məntəğə ya xot dınyo hisob kitobonku məhv ko.

Zinə de İroni prezident Həsən Ruhani online işteraki iyən Buşehr, Çaharməhol iyən Xuzestan ostanonədə 3 qılə natə milli poryekton bə istismor rəsə iyən əməliyoti be.

Tags