Nov 28, 2020 14:24 Asia/Tehran
  • İroni Yolə Rəhbər bə şəhid Fəxrizodə terror cinoyəti əmr kardə kəson iyən amilon ğəti cəzo təkidış karde.

İroni Yolə Rəhbər bə İroni ətom enerji baxşədə aliyə alim şəhid Fəxrizodə terror cinoyəti əmr kardə kəson iyən amilon ğəti cəzo təkidış karde.

Həzrət Ayətullah Xamenei ımruj de İroni mudafiə iyən ətom enerji sahədə bıə aliyə alim şəhid Muhsin Fəxrizodə şəhodət iyən nıbey təbrikvə təsliyət voteşe və bə ım terror cinoyəti əmr kardə kəson iyən amilon ğəti cəzo təkidış karde, ə Həzrət əlovəş karde ki ım şəhidi elmi iyən texniki fəaliyəton bəpe dəvom peydo bıkə.

İroni Yolə Rəhbər ıştə mesaji dəvomədə əlovəş karde: ətom enerji iyən mudafiyə baxşədə ım aliyə alim ki cinoyətkoron və sığədılətişon bıə dışmenon tərəfo şəhid be, ıştə əziz və erjinə coni vey rişədor və yolə elmi səy-cəhdon xoto Xıdovənde Xalıği rodə vəğf iyən fidoş karde ki şəhodəti barzə vırə çəy ilohiyə mukafat iyən oxo be.

Bə İroni mudafiə vəzarətxonə umumiyə rabitəon idarə zinə ruji raporti əsos, terrorçiyə amilon zinə əsrə faxti bə İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis Muhsin Fəxrizodə maşini həmlə kardışone ki şəhid Fəxrizodə muhafizə əkə qurup iyən terrorçion miyono şiddətinə qullə ğande cərəyonədə İroni ım yolə alim zəxmin və bə noxəşxonə ovoştoniyey bəy Əmoo de təəssufi doktoron cəhd ım yolə əalimi coni nicot doeyro be nəticə mande və İroni mudafiə vəzarətxonə təhğiğ iyən innovasiya təşkilati rəis Muhsin Fəxrizodə çand da sor bə İroni elmi inkişofi komək karde bəpeşt şəhid be.

Tags