Nov 29, 2020 10:06 Asia/Tehran
  • Zərif beynəlxalğə səviyədə bıə ictimaiyətiku tələbış karde devlətiyə terarizmi məhkum bıkən

İroni xarici koon vəzir,beynəlxalğə ictimaiyətiku tələbış karde devlətiyə terarizmi məhkum bıkən və Asiya ğərb məntəğədə problem icod kardə hərəkəton vədə mandeədə icma təşkil bıdən.

İroni xarici koon vəzir,beynəlxalğə ictimaiyətiku tələbış karde devlətiyə terarizmi məhkum bıkən və Asiya ğərb məntəğədə problem icod kardə hərəkəton vədə mandeədə icma təşkil bıdən.

Bə xarici koon vəzorətxonə məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi Muhəmməd Cəvad Zərif zinə tıvitter səhifədə de Çiniyə zıvoni nıvıştışe: terroriston İroni coqlə yolə alimışon terror karde ım tarsuə terroron,oşkoə sorətədə beynəlxalğə ğanonon iyən əxlaği və insoniyə əsoson darışteye və ım beynəlxalğə ictimaiyəti vəzifəy ki jıqo hərəkəton vədə bımandon.

Zərif əlavəş karde  məntəğə və dınyo sulh və əmniyəti hifz kardeyu İron İslam Respublika de terarizm mubarizə barde nav xətədəy.

 

 

Tags