Nov 29, 2020 10:43 Asia/Tehran
  • Sərdar Ğaani: Fəxrizadə şəhodət duə sorətədə insonə həxon mudafiə əkonış rısvo karde.

İslami inğilabi nığo doə Ğuds sepah ğıvvə fərmondə votışe: Muhsin Fəxrizadə şəhodət insonə həxon,demokrasi və ozodətiku duə tərəfdaronış rısvo karde.

İslami inğilabi nığo doə Ğuds sepah ğıvvə fərmondə votışe: Muhsin Fəxrizadə şəhodət insonə həxon,demokrasi və ozodətiku duə tərəfdaronış rısvo karde.

Bə Fars aqentəti xəbon əsosi qeneral mayor İsmail Ğaani,Muhsin Fəxrizadə şəhodəti bəpeşt qıləy mesajədə elanış karde İslamiyə Respublika silahinə ğıvvon şəhid Fəxrizadə pokə xuni intiğam seyu həm peymon bən.

Qeneral Ğaani əlavəş karde islamiyə İroni ğeyrətmandə fərzəndon fəxrinə təcrubəon sobotış kardə və ijən  nışon bədoy ki yolə insonon terror nə ım ki bə çəvon inkişaf və fəxr mane əbı ni bəlkə de İroni cıvon iyən ğeyrətmandə alimon cəhd və fəaliyət,ım hərəkət surətin bəbe və ə pərçəm ki şəhidon rostışon kardə,zəminədə əmand ni.

İslami inğilabi nığo doə Ğuds ğıvvə fərmondə votışe: İron İslam Respublika kuə deşmenon nışonışon do ki  ə çi ki bə çəvon notəmizə hədəfon bərpo be mane bedə mıslmonə məmləkət iyən milləti elmiyə inkişaf,istiğlal və çəvon mıstəğil beye.